+86-760-87808162sales@gatesea.com

o nama

Dom > PODRŠKA > GARANCIJA

Garancija

Sunwebcam garantuje da sistem kamere ne može doći do kvarova i nedostataka u materijalu i izradi tokom dvanaest (12) meseci od datuma kupovine ("Period garancije"). Sunwebcam će popraviti ili zamijeniti, po svom izboru, sistem kamera ako ne uspije pravilno funkcionirati u toku garantnog perioda, pod uvjetima i / ili ograničenjima navedenim ovdje. Takvo popravljanje ili zamena je vaš jedini pravni lijek prema ovoj ograničenoj garanciji.

Uklanjanje sigurnosne brave sa zadnje strane uređaja automatski će poništiti garanciju osim ako SUNWEBCAM ne traži da ga krajnji korisnik ukloni za rješavanje problema.

SUNWEBCAM WARRANTS

Solarni panel - 2 godine ograničena garancija za izgradnju

Baterija - 2 godine ograničena garancija

Kamera - 2 godine ograničena garancija

Ova ograničena garancija ne pokriva sledeće:

(1) bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog neispravnosti sistema kamere;

(2) bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog popravke, modifikacije ili slične aktivnosti nakon kupovine sistema fotoaparata;

(3) bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog transporta, opadanja, šoka ili slične aktivnosti nakon kupovine sistema kamere;

(4) bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog nebriga ili nepravilnog skladištenja ili nepravilne upotrebe ili održavanja sistema kamere;

(5) bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema fotoaparata koji se javlja zbog stranih predmeta kao što su prljavština ili grima, pesak, voda ili tečnosti koji ulaze u unutrašnjost sistema.

Uslovi kupovine

Kupovinom Sunwebcam Camera sistema krajnji korisnik ili korisnik se slaže sa svim uslovima koji se nalaze u okviru ovog dokumenta "Uslovi kupovine".

Ovi uslovi i odredbe ne mogu se mijenjati, dopunjavati ili izmijeniti korištenjem bilo kojeg drugog dokumenta. Svi takvi pokušaji će biti ništavni, osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom sporazumu potpisanom od strane krajnjeg korisnika i Gatesea Technology Limited

Ako bilo koja odredba Uslova smatra se nevažećim bilo kojim zakonom, pravilom, naredbom ili propisom bilo koje vlade ili konačnom odlukom bilo kojeg državnog ili saveznog suda, takva nevažnost neće uticati na izvršenje bilo koje druge odredbe ovih uslovi.

Obračun / Plaćanje

Sunwebcam prihvata bankarske žice, Paypal i Western Union.

Skladištenje slika

Sve slike će biti sačuvane u bazi podataka Sunwebcam-a za vremenski period od godinu dana (365 dana) od datuma završetka mesečne usluge po kameri. Sve slike će biti izbrisane iz baze podataka trideset (30) dana nakon nemogućnosti naplaćivanja kreditne kartice u datoteci.

Bezbednost slika

Sve slike koje se čuvaju u zaštićenoj bazi podataka Sunwebcam dostupne su samo krajnjem korisniku i zaštićene su od strane korisničkog imena i lozinke.

Bežična usluga

Sunwebcam koristi razne mape pokrivanja zasnovane na kompjuterizovanim, matematičkim prognozama očekivanog pokrivanja. Neposredna područja sa niskim položajem imaju tendenciju da pokrivaju povremene dužine zbog terena. Stvarna oblast pokrivanja može se razlikovati od onog prikazanog na kartama pokrivenosti, a na pokrivenost mogu uticati stvari poput vremena, listja, zgrada i drugih faktora. Sunwebcam ne garantuje pokrivenost, a pokrivenost je podložna promjenama. U zgradama na pokrivenost će negativno uticati debljina zida / materijala i lokacija unutar zgrade (tj. Podruma i lokacija pod-terena).

Instalacija i podrška

Krajnji korisnik je odgovoran za instaliranje Sunwebcam Camera sistema na odgovarajućoj lokaciji za rad. Odgovornost krajnjeg korisnika je da instalira i testira Sunwebcam Camera sistem po svim lokalnim kodovima i zahtevima. Uputstva za instalaciju možete naći na Sunwebcam Youtube veb lokaciji na pojedinačnim stranicama proizvoda pod "Instalacija".

Važeći zakon

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, mjesto i izbor zakona za ove uslove će biti regulisani zakonima glavnog mesta poslovanja kompanije Gatesea Technology Limited.

Sva intelektualna svojina i ostali materijali u vlasništvu kompanije Sunwebcam, uključujući ali ne ograničavajući se na zaštitne znakove, patente, patente koji su u toku, ugrađeni softver, serverski softver i hardver ostaju ekskluzivna imovina kompanije Gatesea Technology Limited

Garancija

Gatesea Technology Limited garantuje da Sistem kamera ne može da dovede do kvarova i nedostataka u materijalu i izradi tokom dvanaest (12) meseci od datuma kupovine ("Period garancije"). Sunwebcam će popraviti ili zamijeniti, po svom izboru, sistem kamera ako ne uspije pravilno funkcionirati u toku garantnog perioda, pod uvjetima i / ili ograničenjima navedenim ovdje. Takvo popravljanje ili zamena je vaš jedini pravni lijek prema ovoj ograničenoj garanciji.

Uklanjanje sigurnosne brave sa zadnje strane uređaja automatski će poništiti garanciju osim ako Sunwebcam ne traži da ga krajnji korisnik ukloni za rješavanje problema.

Ako nešto pođe naopako sa sistemom kamere, pošaljite mu poštarinu sa kratkim pismenim opisom problema na:
Gatesea Technology Limited

Building 9, Electronic Park, South Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, Kina

Ova ograničena garancija ne pokriva sledeće:

· Bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja usled neispravnosti sistema kamere;

· Bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog popravke, modifikacije ili slične aktivnosti nakon kupovine fotoaparata;

· Svaki nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog transporta, opadanja, šoka ili slične aktivnosti nakon kupovine sistema fotoaparata;

· Bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog nebriga ili nepravilnog skladištenja ili nepravilne upotrebe ili održavanja sistema kamere; i

· Bilo kakav nedostatak ili oštećenje sistema kamere koji se javlja zbog stranih predmeta kao što su prljavština ili grima, pesak, voda ili tečnosti koji ulaze u unutrašnjost sistema kamere.

Sa "ne" naplaćivanje, Sunwebcam će pregledati sistem kamere i kontaktirati vas u roku od 72 sedmice kako bi dali rezultate našeg pregleda. Ako je sistem fotoaparata oštećen na način na koji garancija "ne pokriva" (tj. Oštećenja koja je nastala kao posljedica zloupotrebe sistema kamere), Sunwebcam će odrediti troškove za fiksiranje sistema kamere i prenijeti ovaj iznos Krajnji korisnik. Po zahtevu krajnjeg korisnika, Sunweb kamera će popraviti oštećene komponente sistema kamere koji se mogu popraviti, kako je utvrđeno u Sunwebcamovoj diskreciji, pod uslovom da će Sunweb kamera naplatiti krajnjeg korisnika 75 USD / sat plus troškove materijala. Po prijemu plaćanja za popravke, ako ih ima, sistem kamere će biti poslat krajnjem korisniku na račun Sunweb kamere.

Ograničenom odgovornošću

Krajnji korisnik se slaže da je upotreba ili namjera sistema kamere jedini rizik krajnjeg korisnika. Pod nikakvim okolnostima, uključujući i nemar, Gatesea Technology Limited, njeni službenici, agenti ili bilo ko drugi koji su uključeni u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju sistema kamera odgovorni su za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu koja je nastala upotrebom ili nemogućnost korištenja Camera sistema; ili koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, grešaka, nedostataka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspjelog učinka, bez obzira da li su ograničeni na Božja djela ili prirodu, neuspeh u komunikaciji, krađa, uništenje ili neovlašteni pristup na evidenciju, programe ili usluge. Bez obzira na gore navedeno, ekskluzivni pravni lijekovi krajnjeg korisnika za sve štete, gubitke i uzroke djelovanja bilo da su u dogovoru, krivična dela, uključujući nemar ili na drugi način, ne smeju premašiti ukupni iznos dolara koji je krajnji korisnik platio za sistem kamere.

Ni Gatesea Technology Limited, njegovi zaposleni, podružnici, agenti, pružaoci informacija trećih strana, trgovci, licenceri ili slično, garantuju da se usluga Sistema kamera neće prekidati ili bez grešaka; niti daju nikakvu garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti od korišćenja sistema kamere.

Zakonita svrha

Krajnji korisnik može koristiti Sunwebcam samo za zakonite svrhe. Korištenje bilo kojeg materijala koji krši bilo koji savezni, državni ili lokalni zakon je zabranjen. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na materijal koji je zaštićen autorskim pravima, materijal koji se zakonski smatra pretnjom ili opscenom, pornografskom, neprobojnom ili materijalnom zaštićenom poslovnom tajnom.

Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da poveri naknadu Gatesea Technology Limited od odgovornosti za bilo koju i svu upotrebu sistema kamere. Krajnji korisnik se takođe slaže da brani, obešteti, štedi i zadrži Gatesea Technology Limited bezopasnim od bilo kojih i svih zahteva, obaveza, gubitaka, troškova i potraživanja, uključujući i opravdane troškove advokata, potvrđene protiv Gatesea Technology Limited, njegovih agenata, klijenata, službenici i zaposleni, koji mogu nastati ili nastati usled bilo koje usluge pružene ili izvršene ili saglasne da se izvrše ili bilo koji sistem kamera koji je prodao Klijent, njegovi agenti, zaposleni ili dodeljeni.

Krajnji korisnik se slaže i da brani, obešteti i štiti Gatesea Technology Limited od obaveza koje proizilaze iz (i) bilo kakve povrede lica ili imovine prouzrokovane bilo kojim sistemom kamere prodatim ili na drugi način distribuiran od strane krajnjeg korisnika u vezi sa korišćenjem sistema ; (ii) bilo koji materijal dostavljen od strane Klijenta koji narušava ili navodno krši vlasnička prava treće strane; (iii) kršenje autorskih prava i (iv) bilo koji defektni sistem kamere koji je Klijent prodao zajedno sa korišćenjem sistema kamere.

1.png